Jeløya-plattformen består av rekordmange 996 løfter. Det er 220 flere løfter enn i Sundvolden-erklæringen fra 2013. Dette til tross for at statsministeren i valgkampen sa at regjeringen skulle lage en mer prioritert liste dersom de vant valget på nytt. 250 av løftene i Jeløya-plattformen er da også løftet ut av eksisterende partiprogram eller forrige regjeringserklæring.

199 løfter kopiert fra partiprogram

En sammenligning av løftene i Jeløya-erklæringen med de tre regjeringspartienes partiprogram viser at 199 løfter er direkte hentet fra partiprogrammene.

Venstre har fått inn 79 mer eller mindre ordrette sitat fra sitt partiprogram, mens vi finner 106 løfter fra Høyres program. Vi finner til sammenligning kun 14 løfter som er hentet fra Fremskrittspartiets partiprogram. Disse tallene inkluderer ikke løfter i Jeløya-erklæringen som finnes i mer enn ett av partienes programmer. For eksempel løfter om mer fysisk aktivitet i skolen og fortsatt innfasing av 11 måneders studiestøtte som alle tre partier nevner i sine partiprogram, eller det å innføre fritt skolevalg, som både Høyre og Fremskrittspartiet nevner i sine partiprogram.

Rekordmange løfter

I vår Løftesjekk i forkant av stortingsvalget i fjor fant vi at regjeringen hadde brutt 157 løfter. Til tross for løftebrudd i 20 prosent av tilfellene i en periode hvor mindretallsregjeringen Solberg hadde to solide samarbeidspartnere i Stortinget, lover den nåværende mindretallsregjeringen uten formelle samarbeidspartnere som kan sikre flertall, å gjennomføre 30 prosent flere ting.

Økningen i antall løfter kan skyldes Venstres inntog i regjeringen.

En sammenligning av Jeløya-plattformen og Sundvolden-erklæringen viser at 51 løfter har blitt med fra forrige periode.

Av disse 51 løftene er det 24 løfter som går ut på å fortsette et allerede påbegynt arbeid, ytterligere styrke noe eller fortsatt gi prioritet til noe. Åtte løfter går ut på å ikke gjøre noe, som å fortsatt publisere skoleresultater eller bevare Sametinget. Fire formuleringer som er tatt med videre er fortsatt så vage at de ikke på et fornuftig vis kan etterprøves, for eksempel løftet om at regjeringen skal ha en balansert holdning til Midtøsten-konflikten eller føre en ansvarlig økonomisk politikk. Fem løfter har gått fra å være ikke etterprøvbare til å bli justert til å bli mer konkrete.

Kun ti av de 157 løftene som ikke ble innfridd i forrige periode er tatt med i denne. Regjeringen klarte i forrige periode ikke å gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang, men har det som et mål også for inneværende periode.

Aldri nok løfter

Under finner du den fullstendige oversikten over løfter som har blitt med fra forrige periode eller som har blitt kopiert fra partiprogrammene til regjeringspartiene.

Kilder: Løftesjekken og Løftebasen.

Resirkulerte løfter fra Sundvolden-erklæringen

Løfter som går ut på å ikke gjøre noe

 • Regjeringen vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven.
 • Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen.
 • Regjeringen vil kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig bevaring av landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark.
 • Regjeringen vil sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet tilpasset etterspørselen etter posttjenester.
 • Regjeringen vil opprettholde gode betingelser for Sjømannskirken. Kommentar: Ordet “sikre” er byttet ut med “opprettholde” i den nye regjeringserklæringen.
 • Regjeringen vil prioritere kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og faglig bistand til samarbeidsland.
 • Regjeringen vil gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.

Løfter som ble brutt i forrige periode

 • Regjeringen vil utrede et system med fast aktivitetsplikt, arbeid for trygd eller sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet.
 • Regjeringen vil gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang.
 • Regjeringen vil styrke språkopplæringen og andre målrettede tiltak for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner.
 • Regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen.
 • Regjeringen vil innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne.
 • Regjeringen vil bidra til et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker.
 • Videreføre fagforeningsfradraget på 2017-nivå. Kommentar: Regjeringen brøt løftet fra 2013 om å holde det på 2013-nivå, da endringer i avdraget ikke holdt tritt med prisveksten. 2017-nivået på avdraget er dermed lavere enn da regjeringen tiltrådte i 2013.
 • Regjeringen vil føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning, i tråd med Stortingets behandling av Meld.St. 24 (2016 – 2017) Felles ansvar for felles fremtid.
 • Regjeringen vil bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening.

Løfter som ble holdt i forrige periode, men som skal ytterligere styrkes, utvikles eller forbedres

 • Regjeringen vil styrke det private, norske eierskapet.
 • Regjeringen vil videreutvikle Norges global lederrolle i arbeidet med utdanning av høy kvalitet for alle.
 • Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er mulig og hensiktsmessig.
 • Regjeringen vil legge til rette for økt avvirkning i skogen
 • Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser.
 • Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
 • Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett.
 • Regjeringen vil styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Regjeringen vil videreføre Kompetanseløft 2020 for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren.
 • Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer.
 • Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold.
 • Regjeringen vil prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på gründere.
 • Regjeringen vil gi kommuner og fylkeskommuner utvidet forvaltningsansvar i verneområder.
 • Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet.
 • Regjeringen vil arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskningen, herunder prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer.
 • Regjeringen vil forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.
 • Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling av og rundt flyplasser.
 • Regjeringen vil videreutvikle Norges global lederrolle i arbeidet med utdanning av høy kvalitet for alle.
 • Regjeringen vil øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering.
 • Regjeringen vil styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. Regjeringen vil videreutvikle Altinn som plattform, og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang.
 • Regjeringen vil gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene.
 • Regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.
 • Regjeringen vil ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU.
 • Regjeringen vil delta i uformelle og formelle europeiske fora, spesielt der EØS-avtalen gir oss adgang.

Løfter som ikke kunne etterprøves i forrige periode og som fortsatt ikke kan etterprøves

 • Regjeringen vil trygge framtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk.
 • Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen, og holde orden i økonomien.
 • Regjeringen vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten.
 • Regjeringen vil søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land.

Løfter som i større grad kan etterprøves i denne perioden

 • Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet samfunn, og spesielt prioritere skoler og undervisningsbygg.
 • Regjeringen vil styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver med sosial inkludering i lokalsamfunn.
 • Regjeringen vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien.
 • Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.
 • Regjeringen vil i større grad stille krav til mottakere av norsk bistand om fremgang innen områdene demokrati, sivilsamfunn, anti-korrupsjon, rettsstatsutvikling, menneskerettigheter og vilje til å balansere sine offentlige budsjetter.

Løfter direkte fra partiprogrammene

Løfter hentet fra Høyres partiprogram 2017-21

 • Regjeringen vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven.
 • Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
 • Regjeringen vil sørge for mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.
 • Regjeringen vil inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet blant annet gjennom bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler.
 • Regjeringen vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.
 • Regjeringen vil styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet.
 • Regjeringen vil gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn 8 uker uten å få et tilbud om arbeid, utdannelse, arbeidstrening eller annen relevant aktivitet.
 • Regjeringen vil vurdere en nasjonal forsøksordning hvor en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til utvalgte kommuner som får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde besparelsen dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet.
 • Regjeringen vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Regjeringen vil styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse.
 • Regjeringen vil legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie-for-eie-modellen i hele landet.
 • Regjeringen vil arbeide for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter.
 • Regjeringen vil forbedre støtteordningene til studenter med barn.
 • Regjeringen vil bidra til at tilbudet om megling ved samlivsbrudd blir bedre tilpasset den enkelte families utfordringer.
 • Regjeringen vil gjennomføre kvalitets- og kompetanseløftet i kommunalt barnevern.
 • Regjeringen vil styrke retten til ettervern for barnevernsbarn.
 • Regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet.
 • Regjeringen vil styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring.
 • Regjeringen vil arbeide for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner til Norge.
 • Regjeringen vil at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.
 • Regjeringen vil gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Regjeringen vil heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.
 • Regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til de som ønsker det.
 • Regjeringen vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge.
 • Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre.
 • Regjeringen vil styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
 • Regjeringen vil sikre trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor i landet man bor.
 • Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere før oppstart av behandling eller utredning, og underveis i behandlingsforløpet.
 • Regjeringen vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens.
 • Regjeringen vil styrke helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder bruk av ungdomskontrakt og Narkotikaprogram med domstolskontroll, i påvente av en rusreform.
 • Regjeringen vil innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusing til behandling.
 • Regjeringen vil styrke tilbudet om avrusing og livsmestring for innsatte i fengsel med narkotikaproblemer.
 • Regjeringen vil innføre kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling.
 • Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.
 • Regjeringen vil gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg.
 • Regjeringen vil sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene.
 • Regjeringen vil utvikle og utprøve modeller for avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Regjeringen vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og god merking av sunne alternativer.
 • Regjeringen vil at psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, herunder arbeid for å motvirke ensomhet.
 • Regjeringen vil samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke.
 • Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og innenfor rammen av dette gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder.
 • Regjeringen vil anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen vil fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner.
 • Regjeringen vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning.
 • Regjeringen vil bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden.
 • Regjeringen vil gi kommuner og fylkeskommuner større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken.
 • Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen.
 • Regjeringen vil stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Regjeringen vil bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet og vektlegge kulturens næringspotensial.
 • Regjeringen vil fortsette satsingen på Talent Norge.
 • Regjeringen vil legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet.
 • Regjeringen vil forenkle regelverket og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren.
 • Regjeringen vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
 • Regjeringen vil legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon.
 • Regjeringen vil opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Regjeringen vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Regjeringen vil sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
 • Regjeringen vil kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Regjeringen vil prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.
 • Regjeringen vil innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
 • Regjeringen vil ha som mål at alle lærere skal ha fordyping i fagene de underviser i.
 • Regjeringen vil sikre elevenes rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift.
 • Regjeringen vil ha flere opplæringsarenaer gjennom hele skoleløpet hvor ungdom som sliter med motivasjonen får jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen.
 • Regjeringen vil beholde en reell mulighet til å drive friskoler som supplement og alternativ til den offentlige skolen.
 • Regjeringen vil utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene.
 • Regjeringen vil styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen.
 • Regjeringen vil bedre overgangsordningene mellom fagskole og høyskole/universitet.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse.
 • Regjeringen vil styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen.
 • Regjeringen vil vurdere tiltak for å gjøre det enklere å koble egenprodusert energi til strømnettet.
 • Regjeringen vil legge til rette for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal være ledende, også på helse, miljø og sikkerhet.
 • Regjeringen vil bidra til en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører.
 • Regjeringen vil bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid.
 • Regjeringen vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) der det er naturlig, som et supplement til samarbeidet med våre allierte i NATO.
 • Regjeringen vil sikre alle tilgang til en kompetent og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet.
 • Regjeringen vil arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands.
 • Regjeringen vil øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune.
 • Regjeringen vil styrke innsatsen for å redusere sykefraværet og kritisk gjennomgå innretningen i dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) før avtalen eventuelt fornyes.
 • Regjeringen vil sikre LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskriminering og bidra til at kompetanse om denne gruppen kommer inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp.
 • Regjeringen vil styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
 • Regjeringen vil øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten.
 • Regjeringen vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig.
 • Regjeringen vil integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet.
 • Regjeringen vil legge til rette for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene.
 • Regjeringen vil bidra til at kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie.
 • Regjeringen vil legge til rette for å utvide bruken av objektive kvalitetsindikatorer og målinger av brukertilfredshet i kommunene, og sikre åpenhet om denne kunnskapen.
 • Regjeringen vil opprette flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester, samt styrke tilbudet om palliasjon (lindrende behandling).
 • Regjeringen vil utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.
 • Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Regjeringen vil snarlig nedsette et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen. Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner.
 • Regjeringen vil innføre pakkeforløp innen psykisk helse.
 • Regjeringen vil innføre «jobbresept» og videreutvikle ordningen med grønn resept for å aktivisere pasienter som en del av behandlingstilbudet.
 • Regjeringen vil videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp Friluftsmeldingen.
 • Regjeringen vil styrke forskningen på vaksiner.
 • Regjeringen vil sikre riktig bruk av legemidler.
 • Regjeringen vil lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo.
 • Regjeringen vil videreutvikle medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten.
 • Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen, og gjennomgå statlige virkemidler og finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen for å sikre forutsigbare rammer.
 • Regjeringen vil gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse.
 • Regjeringen vil videreføre tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner for å sikre at elever som ønsker det kan ta fag på høyere nivå.
 • Regjeringen vil legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer.
 • Regjeringen vil vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn.
 • Regjeringen vil videreføre arbeidet med et CO2-fond for næringslivet.
 • Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.
 • Regjeringen vil åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre.
 • Regjeringen vil sørge for gode og rettferdige rammevilkår for ikke-statlige flyplasser.
 • Regjeringen vil i større grad stille krav til mottakere av norsk bistand om fremgang innen områdene demokrati, sivilsamfunn, anti-korrupsjon, rettsstatsutvikling, menneskerettigheter og vilje til å balansere sine offentlige budsjetter.

Løfter hentet fra Venstres partiprogram 2017-21

 • Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.
 • Regjeringen vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
 • Regjeringen vil ha som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn.
 • Regjeringen vil legge til rette for mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til.
 • Regjeringen vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester.
 • Regjeringen vil vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken.
 • Regjeringen vil forebygge kriminalitet gjennom holdningsarbeid og målrettet innsats i samarbeid med politiet.
 • Regjeringen vil søke å overføre flere utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge til soning i hjemlandet.
 • Regjeringen vil ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser.
 • Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid.
 • Regjeringen vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis.
 • Regjeringen vil videreføre og styrke ordninger som Jobbsjansen.
 • Regjeringen vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot egenbetaling.
 • Regjeringen vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok.
 • Regjeringen vil arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 • Regjeringen vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.
 • Regjeringen vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten.
 • Regjeringen vil stimulere byggebransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale.
 • Regjeringen vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene.
 • Regjeringen vil etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere.
 • Regjeringen vil legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester, hvor også personvernet ivaretas.
 • Regjeringen vil sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg.
 • Regjeringen vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap.
 • Regjeringen vil gjennomgå statlige virksomheter og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå.
 • Regjeringen vil følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene.
 • Regjeringen vil at offentlige data skal være lett tilgjengelige i åpne formater, og under fribrukslisens.
 • Regjeringen vil videreføre arbeidet med digital formidling av kunst og kultur.
 • Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.
 • Regjeringen vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform.
 • Regjeringen vil legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper.
 • Regjeringen vil sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.
 • Regjeringen vil gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg.
 • Regjeringen vil sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
 • Regjeringen vil legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv.
 • Regjeringen vil videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet.
 • Regjeringen vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker.
 • Regjeringen vil styrke de nasjonale leseprosjektene.
 • Regjeringen vil ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk og vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn.
 • Regjeringen vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Regjeringen vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og næringsliv, for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning.
 • Regjeringen vil stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg, samt innføring av digital vurdering og eksamen i fag der det er naturlig.
 • Regjeringen vil videreutvikle ordningen for innmelding av tapte fiskeredskaper og innføre en tydelig merking av fiskeutstyr.
 • Regjeringen vil fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter.
 • Regjeringen vil sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet.
 • Regjeringen vil styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverk.
 • Regjeringen vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning.
 • Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner, der det ligger til rette for dette.
 • Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonen om forbud mot landminer og klasevåpen. Norge bør ta aktiv del i arbeidet med destruksjon av klaseammunisjon.
 • Regjeringen vil styrke kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer.
 • Regjeringen vil øke arbeidsmarkedskompetansen og kompetansen om ungdommers utfordringer og muligheter hos NAV.
 • Regjeringen vil vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån.
 • Regjeringen vil åpne for flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS.
 • Regjeringen vil arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv.
 • Regjeringen vil gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten.
 • Regjeringen vil vurdere å åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU.
 • Regjeringen vil tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater.
 • Regjeringen vil sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.
 • Regjeringen vil arbeide for et rettferdig, globalt handelsregelverk under WTO som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling, også mellom utviklingsland og industriland.
 • Regjeringen vil fortsette satsingen på lokal mat og drikke, og liberalisere regelverket for foredling på egen gård.
 • Regjeringen vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer.
 • Regjeringen vil styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige.
 • Regjeringen vil legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
 • Regjeringen vil vurdere å utvide tilbudet om gratis prevensjon.
 • Regjeringen vil legge til rette for at offentlige sakspapirer kan publiseres i søkbare formater.
 • Regjeringen vil legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner, blant annet ved å vurdere modeller for mer forutsigbare tilskuddsordninger.
 • Regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.
 • Regjeringen vil gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk.
 • Regjeringen vil videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer.
 • Regjeringen vil tilrettelegge bedre for kommersialisering av forskning blant studenter og forskere.
 • Regjeringen vil gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data.
 • Regjeringen vil ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Disse måltallene er basert på forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.
 • Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige fergeanbud, der det ligger til rette for det.
 • Regjeringen vil øke antallet prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utvalgte kulturlandskap.
 • Regjeringen vil stanse planting av og bekjempe spredningen av svartelistede arter, og fjerne høyrisikoarter fra norsk natur.
 • Regjeringen vil benytte det statlige investeringsselskapet Fornybar AS til å investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering som bidrar til reduksjon av klimautslipp.
 • Regjeringen vil legge til rette for at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken, og jobbe for at Norge fremforhandler skatteavtaler med flest mulig relevante land for å unngå dobbeltbeskatning.
 • Regjeringen vil stimulere til større mangfold ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og spesialitetsmerking.

Løfter hentet fra Fremskrittspartiets partiprogram 2017-21

 • Regjeringen vil utrede om det skal gjøres opptak av samtaler i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten.
 • Regjeringen vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning.
 • Regjeringen vil ha konkurransedyktige skipsregistre.
 • Regjeringen vil sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.
 • Regjeringen vil styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Regjeringen vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger.
 • Regjeringen vil forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.
 • Regjeringen vil opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora.
 • Regjeringen vil legge til rette for frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner.
 • Regjeringen vil styrke og videreutvikle tilbudet om habilitering og rehabilitering i helsetjenesten, herunder hverdagsrehabilitering.
 • Regjeringen vil ta nye legemidler raskere i bruk.
 • Regjeringen vil redusere belastningen av egenandelene ved å holde dem på et moderat nivå, samtidig som man forbedrer skjermingsordningene for kronisk syke.
 • Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett.
 • Regjeringen vil vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, deriblant vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene.